ผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ผู้บริหาร
 
 
 
นายสมนึก จันทร์แดง 
 
น.ส.ศิริวรรณ อรุณปรีย์