ผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ผู้บริหาร
 
 
 
นายระดับ ตาเต 
 
น.ส.ศิริวรรณ อรุณปรีย์
น.ส.เกตุผกา มานะกิจ
นายสมรส ไกลถิ่น
นายศรัญญู สาริกานนท์