E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)


โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) โดยการสนับสนุนและส่งเสริมของ นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน และความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของของโครงการ รวมถึงทุกกิจกรรมย่อยที่ครูนำนักเรียนสู่การปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันของทุกๆ คน
อนึ่ง เป้าหมายที่คาดหวังที่สุดคือ การปลูกฝังลักษณะนิสัยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีความรู้ความเข้าใจ และช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ๓Rs ซึ่งได้แก่
การลดปริมาณขยะ(Reduce)
การนำกลับมาใช้ซ้ำ(Reuse)
การนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle)
การสอนให้รับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง การบ่มเพาะเด็กจนมีสุขลักษณะนิสัยที่ดี ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป ซึ่งทั้งหมดสามารถต่อยอดให้เด็กมีกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ หลากหลาย บรูณาการจากดัดแปลงขยะให้มีคุณค่า และสร้างคุณค่า และให้มีมูลค่าเป็นรายได้อีกด้วย ///ณัฐปภัสร์ รายงาน
ประชาสัมพันธ์ 106.0.145.6 [ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:42 น. ].::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)