E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่


คณะครูนำนักเรียนสู่การปฏิบัติ กิจกรรม BigCleaning Day อนึ่ง เป้าหมายที่คาดหวังที่สุดคือ การปลูกฝังลักษณะนิสัยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ๓Rsซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ(Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ(Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle)น่าชื่นชมสำหรับการส่งเสริมการสอนให้รับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง การบ่มเพาะเด็กจนมีสุขลักษณะนิสัยที่ดี ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป
ประชาสัมพันธ์ 106.0.145.6 [ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:44 น. ].::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)