E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


การประเมินผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)


นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการที่สำเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ที่ได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นของโครงการ รวมถึงกิจกรรมย่อยที่ครูนำนักเรียนสู่การปฏิบัติ โดยการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และ นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มุ่งสู่เป้าหมายในการปลูกฝังลักษณะนิสัยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความเข้าใจ และช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง
ประชาสัมพันธ์ 106.0.145.6 [ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:46 น. ].::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)