E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)


นิเทศติดตามผลการดำเนินงานครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค


ศน.เพ็ญศรี เตชนันท์ และ ศน.เสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของ ครูสุพัตรา ศรีศิริ ซึ่งผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ของ สพฐ. โดยมี ครูฉวีวรรณ ปัญญา หัวหน้าสายชั้นป.4 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ณ ห้องเรียน ป.4/3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
ประชาสัมพันธ์ 192.168.20.80 [ วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14:38 น. ].::โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)