ข้อมูล
จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ปีการศึกษา 2561
ชั้น
MEP
IEC
วิทย์คณิต
ปกติ
รวม
หมายเหตุ
ห้อง
คน
ห้อง
คน
อนุบาล 1

1

26 1 30 0 0 3 93 5 149  
อนุบาล 2
2 24 1 30 0 0 3 88 5 142  
รวมอนุบาล
2 50 2 60 0 0 6 181 10 291  

ชั้น ป.1

1 29 3 105 0 0 6 258 10 392  

ชั้น ป.2

1 28 3 107 0 0 6 231 10 366  
ชั้น ป.3 1 24 3 109 0 0 6 241 10 374  
ชั้น ป.4
1 18 2 71 2 72 6 212 11 373  
ชั้น ป.5 1 19 2 59 2 75 6 220 11 373  
ชั้น ป.6
1 17 2 73 2 73 6 259 11 422  
รวมประถม
6 135 15 524 6 220 36 1421 63 2300  
รวมทั้งหมด
8 185 17 584 6 220 42 1602 73 2591  
10 มิถุนายน 2561