ประวัติห้องสมุดปัญญาภิรมณ์  
     
 
  ห้องสมุดโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันเปิดเป็นเวลา ๑๐๔ ปีมาแล้ว
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ สร้าง อาคารห้องสมุด (พุทธิบำรุง) แบบ ๐๐๔ ในงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท โดยมี ๒ ชั้น
ชั้นบนมี ๓ ห้องเรียน ได้แก่
๑.ห้องสมุดศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๒.ห้องเสริมการเรียนรู้
๓.ห้องศิลปศึกษา

ชั้นล่างแบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ดังนี้
๑. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์
๒. ส่วนให้บริการยืม - คืน หนังสือ
๓. ส่วนหนังสืออ้างอิง
๔. ส่วนหนังสือค้นคว้าจัดตามระบบดิวอี้
๕. วารสาร/นิตยสารต่าง ๆ
๖. ส่วนจัดนิทรรศการห้องสมุดมีชีวิต

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๘ ห้องสมุดอยู่ชั้น ๒ ของอาคารปัญญาพัฒน์
ปัจจุบันอาคารห้องสมุดปัญญาภิรมย์ สร้างเมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ แบบ คสล 2 ชั้น ในงบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ให้ความอนุเคราะห์ตั้งชื่อห้องสมุดโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ว่า ห้องสมุดปัญญาภิรมย์ แปลว่า ห้องสมุดสำหรับผู้ใฝ่แสวงปัญญา หรือ ห้องสมุดสำหรับผู้รักการเรียนรู้
และทำพิธีเปิดป้ายห้องสมุดในวันที่ 18 มีนาคม 2559