การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา “ห้องเรียนคุณภาพ ๓ ดี แบบ Active Learning”

การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา “ห้องเรียนคุณภาพ ๓ ดี แบบ Active Learning” เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์
ผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวเกตุผกา มานะกิจ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)