ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( Science and Math : SM ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4