มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วม โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Scienceand Math : SM) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ประจำปีการศึกษา 2565