วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ (BSK Open House) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนและแสดงนิทรรศการ ของนักเรียนและครูระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การสร้างโอกาสทางการเรียน การร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ชมรมมิตรแก้วสหายคำ ตลอดจนชุมชนในเขตบริการโดยรอบ ทั้งนี้มีนางสาวศิริวรรณ อรุณปรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ (BSK Open House) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนและแสดงนิทรรศการ ของนักเรียนและครูระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การสร้างโอกาสทางการเรียน การร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ชมรมมิตรแก้วสหายคำ ตลอดจนชุมชนในเขตบริการโดยรอบ ทั้งนี้มีนางสาวศิริวรรณ อรุณปรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย