วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๔ ท่าน ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดำเนินกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ที่ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทวิณพงศ์ บัวทองคำวิเศษ ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๗ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๔ ท่าน ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดำเนินกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ที่ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทวิณพงศ์ บัวทองคำวิเศษ ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๗ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย