วันที่ 14 กันยายน 2565 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุุขภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)