หน้าแรก

544946-removebg

สารจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ใน โอวาทของทุกคน เป็นนักเรียนที่ โรงเรียนภาคภูมิใจ

นายสุพัฒน์  เตชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ประกาศโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

5 ก.พ. 2566 ประกาศ!! การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
19 ม.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ (โรงอาหารและหอประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 2566 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ(โรงอาหารและหอประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 62,574,200.00 บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ตามร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังนี้
16 ธ.ค. 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

กิจกรรมโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More