ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายสุระชัย สมบัติทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุพัตรา ศรีศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิวาพร อยู่อินทร์
ครู ชำนาญการ
นางวนิดา ไชยแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิราภรณ์ รู้ทำนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนวลจันทร์ ไชยราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายดรัญภพ ทองอาญา
ครู ชำนาญการ
นางสาวประกาย หงส์อัสวิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวประนอม ขันเดช
ครู ชำนาญการ
นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ครู ชำนาญการ
นางจุฑามาศ ธนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปิยาพัชร สิมะพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภานันท์ เพชรดง
ครู ชำนาญการ
นางสุวิมล อินทร์ชัย
ครู ชำนาญการ
นางเกตุญาดา รุ้งดี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวธนีพันธ์ ชัยชนะเลิศ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพรรณิการณ์ นีกัน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพินท์สุดา พิมพ์จำนงค์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวธัญญา ขัดจา
ครูอัตราจ้าง
Ms.Rustine Joy A. Angeles
ครูต่างชาติ