ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายสุระชัย สมบัติทา
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้น

นายดรัญภพ ทองอาญา
ครู ชำนาญการ

รองหัวหน้าสายชั้น

นางสาวประกาย หงส์อัสวิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนวลจันทร์ ไชยราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปิยาพัชร สิมะพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิราภรณ์ รู้ทำนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุฑามาศ ธนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุพัตรา ศรีศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรินดา ไชยแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายไชยวุฒิ มาไว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภานันท์ เพชรดง
ครู ชำนาญการ
นางสุวิมล อินทร์ชัย
ครู ชำนาญการ
นางสาวประนอม ขันเดช
ครู ชำนาญการ
นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจ
ครู
นางสาววิชชุดา แสงคำ
ครู
นางจิดาภา วิเศษศักดิ์
ครู
นางเกตุญาดา รุ้งดี
ครูอัตราจ้าง
นายธนยศ ศรีโชติ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวดวงฤทัย ไปรเวทย์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอมิตรา คำลือ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวมาลินี อ่อนภักดี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวยุวรี เภาประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพรรณี อินมาสม
ครูอัตราจ้าง
Ms.Marie Joy Santos Silva
ครูชาวต่างชาติ
Ms.Rustine Joy A. Angeles
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Daniil Panov
ครูชาวต่างชาติ