ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายสุระชัย สมบัติทา
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้น

นายดรัญภพ ทองอาญา
ครู ชำนาญการ

รองหัวหน้าสายชั้น

นางสาวประกาย หงส์อัสวิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนวลจันทร์ ไชยราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปิยาพัชร สิมะพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิราภรณ์ รู้ทำนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจุฑามาศ ธนารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุพัตรา ศรีศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรินดา ไชยแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภานันท์ เพชรดง
ครู ชำนาญการ
นางสุวิมล อินทร์ชัย
ครู ชำนาญการ
นางสาวประนอม ขันเดช
ครู ชำนาญการ
นางเกตุญาดา รุ้งดี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพรรณิการณ์ นีกัน
ครูอัตราจ้าง
นางสาววิชชุดา แสงคำ
ครู
นางจิดาภา วิเศษศักดิ์
ครู
นายมงคลชัย วรรณวิลัย
ครูอัตราจ้าง
นายธงชัย ใจชรา
ครูอัตราจ้าง
นายเจษฎา อาวุธ
ครูอัตราจ้าง
นายธนยศ ศรีโชติ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอมิตรา คำลือ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวรัตน์ชนก ป๊อกกาศ
ครูอัตราจ้าง
Ms.Marie Joy Santos Silva
ครูชาวต่างชาติ
Ms.Rustine Joy A. Angeles
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Daniil Panov
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Tristan Rago Abellanosa
ครูชาวต่างชาติ