ครูสายชั้นอนุบาล

นางนวพร สรรพเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้น

นางศิริรัตน์ ณ อุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าสายชั้น

นางวัฒน์รวี พรมใจสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัจจิมา ธรรมศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางช่อเอื้อง ไม้จำปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพวงพิกุล จาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาภรณ์ ปัญญานวล
ครู ชำนาญการ
นางสาวณิชนันทน์ กุลดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวปาวิณา เจ้าเล่ห์ดี
ครูอัตราจ้าง
นางสาววารุณี ถาปันนา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวนิภาพร ณ อุโมงค์
ครูอัตราจ้าง
นางกฤตพร ศรีสันต์
พี่เลี้ยงเด็ก
นางณัฐพร พัลวัน
พี่เลี้ยงเด็ก
นางวราพร บัวโฮม
พี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวพรารุ่ง ก้องหล้า
พี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวพรนิภา ทิปละ
พี่เลี้ยงเด็ก
Ms.Florewin Yana Gutierrez
ครูชาวต่างชาติ
Ms.Julie Balasi Jairrett
ครูชาวต่างชาติ
นางสาวนันทิชา มาเยอะ
นางสาวอิสริยาภรณ์ พรมทัศน์
นางสาววราภรณ์ เขียวเพชร
นางสาวชนัดดา วงศ์จักร
นางสาวจิตตยา เหลาแตว