ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวบัวรอง แก้วเป็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมัณฑนา ปิมปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางผ่องศรี ศักดิ์สิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงค์รักษ์ มาลีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปราณี เขียวเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวราภรณ์ จันทร์เลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสกุลรัตน์ โรจนรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวีรยา ฑีฆายุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปานแก้ว สงบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมะลิวัลย์ เมืองปัญโญ
ครู คศ.1
นางสาวจามจุรี อินลง
ครู คศ.1
นางสาววาสนา คำห้วยหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปฐมพร มณีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิวาพร ปูคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายภูวเรศ สิทธิโค่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปรวีร์ วรรณสาร
ครู คศ.1
นางสายพิน ปาระมี
นางชีวรรณ เป็งมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายศราวุฒิ จิตต์ตรง
ครู
นางสาวหทัยชนก ยอดสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
นางสาววาทการ จันทร์หล้า
ครูอัตราจ้าง
นางสาวบงกชกร มีทอง
ครูอัตราจ้าง
Mr.Coert camm
ครูต่างชาติ
Mr.Jonard Roncal Igmacin
ครูต่างชาติ