ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวีรยา ฑีฆายุ
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้น

นางวราภรณ์ จันทร์เลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าสายชั้น

นางมัณฑนา ปิมปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางผ่องศรี ศักดิ์สิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงค์รักษ์ มาลีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปราณี เขียวเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสกุลรัตน์ โรจนรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปานแก้ว สงบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมะลิวัลย์ เจริญปัญญาเนตร
ครู คศ.1
นางสาวจามจุรี อินลง
ครู คศ.1
นางสาววาสนา คำห้วยหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปฐมพร มณีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิวาพร ปูคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายภูวเรศ สิทธิโค่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปรวีร์ วรรณสาร
ครู คศ.1
นางสายพิน ปาระมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชีวรรณ เป็งมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวหทัยชนก ยอดสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวบงกชกร มีทอง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวดารา ภูมะตั๋น
ครูอัตราจ้าง
Mr.Coert Pieter Camm
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Jonard Roncal Igmacin
ครูชาวต่างชาติ
นางสาวมาลินี อ่อนภักดี
ครูอัตราจ้าง
นายธนากร สิทธิการ
ครู
นางสาวเบญญาภา เสนาโปธิ
ครูอัตราจ้าง