ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวีรยา ฑีฆายุ
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้น

นางวราภรณ์ จันทร์เลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าสายชั้น

นางมัณฑนา ปิมปา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางผ่องศรี ศักดิ์สิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงค์รักษ์ มาลีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปราณี เขียวเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสกุลรัตน์ โรจนรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปฐมพร มณีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปานแก้ว สงบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชีวรรณ เป็นมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมะลิวัลย์ เจริญปัญญาเนตร
ครู (คศ.1)
นางสาววาสนา คำห้วยหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางทิวาพร ปูคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสายพิน ปาระมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปรวีร์ วรรณสาร
ครู คศ.1
นายโชคชัย แสนวิชา
ครู (คศ.1)
นายศักดิ์อนันท์ จันทร์ทอง
ครู (คศ.1)
นายธนากร สิทธิการ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพีรภาว์ ปานขาว
ครูผู้ช่วย
นางสาวหทัยชนก ยอดสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวบงกชกร มีทอง
ครูอัตราจ้าง
นางสาววาสนา ฟองสมุทร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเบญญาภา เสนาโปธิ
ครูอัตราจ้าง
Mr.Jonard Roncal Igmacin
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Mogammad Taufeeq Gallent
ครูชาวต่างชาติ