ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอภิษฎา จันต๊ะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้น

นางจินตนา แสงแก่
ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าสายชั้น

นางรุ่งนภา ทองขวัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรวิภัทร วงศ์สรรคกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางหทัยรัตน์ ศรีสังวรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีวรรณา เรือนสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชาญชัย พรมชัย
ครูชำนาญการ
นางสาวเพ็ญพิชญา กันธะนภี
ครูชำนาญการ
นายนวพงศ์ เปียนาค
ครู
นางสาวเบญจพร ขันแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางสาวมณฑการณ์ แข่งขัน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศศิธร มุณีคำ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชลลดา ขาวงาม
ครูอัตราจ้าง
นางสาวกนกพรรณ พงศ์เกษมชัย
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศุภรัตน์ บัวดี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชลธิชา พละอาชีพ
ครู
นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน
ครู ชำนาญการ
นางสาวธนีพันธ์ ชัยชนะเลิศ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวประภัติยา ธรรมสอน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์
ครูผู้ช่วย
นายภาณุวัฒน์ ดวงมูล
ครูอัตราจ้าง
นายธนกร อริเดช
ครูอัตราจ้าง
Mr.Winston Bench G. Quitolbo
ครูต่างชาติ
Miss Tatiana Vinkova
ครูชาวต่างชาติ
Ms.Chaito Sacapano Sacapano Nasara
ครูชาวต่างชาติ