ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุวรรณี สมจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพ็ญพิชญา กันธะนภี
ครูชำนาญการ
นางอภิษฎา จันต๊ะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งนภา ทองขวัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนวพงศ์ เปียนาค
ครู
นางรวิภัทร วงศ์สรรคกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจรัสศรี มณีวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกิ่งแก้ว ธรรมวิวรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางหทัยรัตน์ ศรีสังวรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีวรรณา เรือนสุภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจินตนา แสงแก่
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชาญชัย พรมชัย
ครูชำนาญการ
นางสาวเบญจพร ขันแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางสาวมณฑการณ์ แข่งขัน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศศิธร มุณีคำ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชลลดา ขาวงาม
ครูอัตราจ้าง
นางสาวกนกพรรณ พงศ์เกษมชัย
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศุภรัตน์ บัวดี
ครูอัตราจ้าง
Mr.Winston Bench G. Quitolbo
ครูต่างชาติ