ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางทัศนีย์ อภิไชย
ครู ชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้น

นายพลกฤต นามวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าสายชั้น

นางฐิติวรดา พรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรพรรณ บุรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์สม จ๊ะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาพร เสนนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสายทอง ต๊ะปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรสวรรค์ จันทร์เล็ก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชนิกานดา เผ่าดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุภาเปี้ย
ครู
นางสาวนิตยา คำเป๊ก
ครู
นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
ครู
นางสาวจันจิรา ดวงอาโน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอุไรวรรณ อุ่นจิตร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชุติกาญจน์ พงษ์โมลา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปวันรัตน์ จีระสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
นางประไพพิมพ์ ต๊ะวิโล
ครูอัตราจ้าง
นางจอมขวัญ หมอเก่ง
ครูอัตราจ้าง
นางกฤตบุญ โพธิยะ
ครูอัตราจ้าง
นางสาววรัฏชญา กันทาเดช
ครูอัตราจ้าง
นางสาวรัชดา สวาพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวฐิตินันท์ กันทะวัง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวมัลลิกา อินธิตา
ครูอัตราจ้าง
นายพงศ์ภัค สมใจ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุดารัตน์ มีบุญ
ครูอัตราจ้าง
Ms. Leah Lihavi
Teacher-foreign Teacher
Mr.Jose Carlos Cardoso Plama Gois
Teacher-foreign Teacher