ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางทัศนีย์ อภิไชย
ครู ชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้น

นายพลกฤต นามวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าสายชั้น

นางฐิติวรดา พรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรพรรณ บุรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์สม จ๊ะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาพร เสนนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสายทอง ต๊ะปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุภาเปี้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรสวรรค์ จันทร์เล็ก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชนิกานดา เผ่าดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิตยา คำเป๊ก
ครู ชำนาญการ
นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ครู ชำนาญการ
นางสาวจันจิรา ดวงอาโน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปณิตา แสนปัญญา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอุไรวรรณ อุ่นจิตร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชุติกาญจน์ พงษ์โมลา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปวันรัตน์ จีระสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชณนพร วงศ์แก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางสาวดวงฤทัย ไปรเวทย์
ครูอัตราจ้าง
นางประไพพิมพ์ เจริญพร
ครูอัตราจ้าง
นางสาววาสนา ฟองสมุทร
ครูอัตราจ้าง
นางจอมขวัญ หมอเก่ง
ครูอัตราจ้าง
นางกฤตบุญ โพธิยะ
ครูอัตราจ้าง
นางสาววรัฏชญา กันทาเดช
ครูอัตราจ้าง
นางสาวรัชดา สวาพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวฐิตินันท์ กันทะวัง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวมัลลิกา อินธิตา
ครูอัตราจ้าง
นายพงศ์ภัค สมใจ
ครูอัตราจ้าง
นายธนกร บัญชาเกียรติ
ครูอัตราจ้าง
Ms. Maricor M. Valiao
Teacher-Foreign Teacher
Ms. Leah Lihavi
Teacher-foreign Teacher
Mr.Jose Carlos Cardoso Plama Gois
Teacher-foreign Teacher