ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางทัศนีย์ อภิไชย
ครู ชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้น

นายพลกฤต นามวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าสายชั้น

นางกิ่งแก้ว ธรรมวิวรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฐิติวรดา พรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรพรรณ บุรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์สม จ๊ะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาพร เสนนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิตยา คำเป๊ก
ครู ชำนาญการ
นางสายทอง ต๊ะปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุภาเปี้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรสวรรค์ จันทร์เล็ก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุทิตย์ ปานประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางสายสมร ตาเต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชนิกานดา เผ่าดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอิทธิพล ลือสุวรรณ์
ครู
นางสาวจันจิรา ดวงอาโน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปณิตา แสนปัญญา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอุไรวรรณ อุ่นจิตร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชุติกาญจน์ พงษ์โมลา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปวันรัตน์ จีระสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชณนพร วงศ์แก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางสาวดวงฤทัย ไปรเวทย์
ครูอัตราจ้าง
นางประไพพิมพ์ เจริญพร
ครูอัตราจ้าง
นางสาววาสนา ฟองสมุทร
ครูอัตราจ้าง
นางจอมขวัญ หมอเก่ง
ครูอัตราจ้าง
นางกฤตบุญ โพธิยะ
ครูอัตราจ้าง
นางสาววรัฏชญา กันทาเดช
ครูอัตราจ้าง
นางสาวรัชดา สวาพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวฐิตินันท์ กันทะวัง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวณิชากร ศรีวงค์
ครูอัตราจ้าง
นายพงศ์ภัค สมใจ
ครูอัตราจ้าง
นายธนกร บัญชาเกียรติ
ครูอัตราจ้าง
Ms.Anneke Christine Steneker
ครูชาวต่างชาติ
Miss Maricor Muyani Valiao
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Rex Ballucanag Elevado JR
ครูชาวต่างชาติ