ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางทัศนีย์ อภิไชย
ครู ชำนาญการ
นายพลกฤต นามวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฐิติวรดา พรมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรพรรณ บุรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาพร เสนนะ
ครู ชำนาญการ
นางสาวนิตยา คำเป๊ก
ครู
นางจันทร์สม จ๊ะสิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสายทอง ต๊ะปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุภาเปี้ย
ครู ชำนาญการ
นางพรสวรรค์ จันทร์เล็ก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุทิตย์ ปานประสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
นางชนิกานดา เผ่าดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายอิทธิพล ลือสุวรรณ์
ครู
นางสาวณชญาดา ศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางปวีณา บุญทนุวัง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวจันจิรา ดวงอาโน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปณิตา แสนปัญญา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอุไรวรรณ อุ่นจิตร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชุติกาญจน์ พงษ์โมลา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปวันรัตน์ จีระสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวดารา ภูมะตั๋น
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชณนพร วงศ์แก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางสาวดวงฤทัย ไปรเวทย์
ครูอัตราจ้าง
นางประไพพิมพ์ เจริญพร
ครูอัตราจ้าง
นางสาววาสนา ฟองสมุทร
ครูอัตราจ้าง
นางสาววรัฏชญา กันทาเดช
ครูอัตราจ้าง
นางสาวภานุชนารถ ทองคำเปลว
ครูอัตราจ้าง
นายพงศ์ภัค สมใจ
ครูอัตราจ้าง