ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางฐิติมา เวชชะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธิรดา ชื่นชม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปิ่นแก้ว ไชยช่อฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายดรัญภพ พงษ์ด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุริยัน รุ้งดี
ครู ชำนาญการ
นางฐิตาพร วงศ์ไชย
ครู ชำนาญการ
นางวนิดา ปาเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิมพ์นารี ธนะเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนุชนาฏ ชัยโย
ครู
นางณัฐการย์ จันต๊ะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายราชันย์ พรหมทัศน์
ครู ชำนาญการ
นางดวงกมล ท่านน้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนี หงษ์หิน
ครู ชำนาญการ
นางจันทร์ฉาย กาใจ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเขมกร แก้วสด
ครูอัตราจ้าง
นางสาวรัตน์ชนก ป๊อกกาศ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพรพิมล กมลนันท์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพาขวัญ กลิ่นพูล
ครูอัตราจ้าง
นางสาววิไล วงศ์บุญชัยเลิศ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุรารัตน์ มุณีแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นายสรายุทธ แก้วสมตัว
ครูอัตราจ้าง
Mr.Tristan Rago Abellanosa
ครูต่างชาติ
Mr.Erkan Gokmen
ครูต่างชาติ
Ms.Racquel Balansay Pande
ครูต่างชาติ