ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายราชันย์ พรหมทัศน์
ครู ชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้น

นางปิ่นแก้ว ไชยช่อฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าสายชั้น

นางธิรดา ชื่นชม
ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าสายชั้น

นายดรัญภพ พงษ์ด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุริยัน รุ้งดี
ครู ชำนาญการ
นายภูวเรศ สิทธิโค่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฐิตาพร วงศ์ไชย
ครู ชำนาญการ
นางพิมพ์นารี ธนะเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนุชนาฏ ชัยโย
ครู คศ.1
นางสาววนิดา เจนใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณัฐการย์ จันต๊ะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดวงกมล ท่านน้อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนี หงษ์หิน
ครู ชำนาญการ
นางจันทร์ฉาย กาใจ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเขมกร แก้วสด
ครูอัตราจ้าง
นางสาวรัตน์ชนก ป๊อกกาศ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพรพิมล กมลนันท์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพาขวัญ กลิ่นพูล
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุรารัตน์ มุณีแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศิริอำภา สายหล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมพร เจนสาม
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศรัญญา ปกรณ์ธาดาพันธ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศุภรัตน์ รัตนวงศ์
ครูอัตราจ้าง
Mr.Tristan Rago Abellanosa
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Erkan Gokmen
ครูชาวต่างชาติ
Ms.Racquel Balansay Pande
ครูต่างชาติ