ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และเครื่องพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)