ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ (โรงอาหารและหอประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)