มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Math : SM) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566