วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) มอบหมายภารกิจให้นายสมรส ไกลถิ่น ,นายศรัญญู สาริกานนท์ ,นางสาวศิริวรรณ อรุณปรีย์ และนางสาวเกตุผกา มานะกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ห้องสอบ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสายสวลี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ที่มาตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้กำลังใจคณะดำเนินงาน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) มอบหมายภารกิจให้นายสมรส ไกลถิ่น ,นายศรัญญู สาริกานนท์ ,นางสาวศิริวรรณ อรุณปรีย์ และนางสาวเกตุผกา มานะกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ห้องสอบ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสายสวลี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ที่มาตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้กำลังใจคณะดำเนินงาน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย