วันที่ 11 กันยายน 2565 เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.