อบรมครูและนักเรียนแกนนำ”เพิ่มศักยภาพการคัดแยกขยะที่ต้นทางสู่การจัดการเรียนการสอน”