เจ้าหน้าที่

นางภัทรา ยกยอน
เจ้าหน้าที่พญาบาล
นางสาวรัตติกาล โรจะนะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประภัสสร สีมาวงค์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วันเฉลิม สีจันทร์
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
อมรรัตน์ โอต๊ะแปง
เจ้าหน้าที่การเงิน
มุซีรา สิริสิทธิวงษ์
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานชาวต่างชาติ