โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์) ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็มร้อยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564

วิชาภาษาอังกฤษ
1.ด.ช.พรรษชล น้อยศรี ป.6/4
2.ด.ญ.อภิชญา วะยาคำ ป.6/4
3.ด.ช.ธนวรรธน์ คำจีนะ ป.6/5
วิชาคณิตศาสตร์
1.ด.ญ.ธัญพร ก้างยาง ป.6/4
2.ด.ญ.ปาณิศา ปารมีสัก ป.6/5