โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM)