โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)ได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาด ป้องกันโรค COVID-19