โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ(โรงอาหารและหอประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 62,574,200.00 บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ตามร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังนี้

โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ(โรงอาหารและหอประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 62,574,200.00 บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ตามร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังนี้