กิจกรรมภายใน

วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ๔ ฝ่ายงาน ร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อแจ้งข้อราชการและหารือแนวทางการจัดการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัมรินทร์ มณีรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนำเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่การดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เรียนรอบด้านทุกมิติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายระดับ ตาเต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) มอบหมายภารกิจให้นายสมรส ไกลถิ่น ,นายศรัญญู สาริกานนท์ ,นางสาวศิริวรรณ อรุณปรีย์ และนางสาวเกตุผกา มานะกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ห้องสอบ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสายสวลี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ที่มาตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้กำลังใจคณะดำเนินงาน ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ (BSK Open House) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนและแสดงนิทรรศการ ของนักเรียนและครูระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การสร้างโอกาสทางการเรียน การร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ชมรมมิตรแก้วสหายคำ ตลอดจนชุมชนในเขตบริการโดยรอบ ทั้งนี้มีนางสาวศิริวรรณ อรุณปรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 2 3 4 5