เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

                                                       ประวัติโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
     โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ตั้งอยู่เลขที่ 1036/40 ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ            ความเป็นมา เดิมอาศัยศาลาวัดเจ็ดยอดเป็นสถานที่ทำการสอน ภายใต้การดำเนินงานของเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด กิจการได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2453 มีครูทำการสอน 2 คน สอนเป็นวิทยาทานโดยไม่มีเงินเดือน แต่เนื่องจากมีความสำเป็นที่จะต้องไปประกอบอาชีพอื่นเพื่อการยังชีพ ทำให้ครูผู้สอนไม่มีเวลาพอเพียง กิจการจึงเลิกล้มไป จนกระทั่งปี พ.ศ. 2462 เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองเชียงราย ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนที่หน้าวัดเจ็ดยอด 1 หลัง เพื่อให้บุตรหลานของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน อาคารเรียนที่ก่อสร้างขึ้นใหม่นี้ ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนเชียงรายจรูญราษฎร์”     เนื่องจากไม่มีครูสอนเพียงพอ การสอนจึงดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ได้เริ่มสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2466 กิจการดำเนินไปด้วยดี จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2476 จึงได้ย้ายมาอยู่สถานที่ตั้งปัจจุบันนี้ต่อมาทางราชการได้ยกฐานะโรงเรียน เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ โรงเรียนจึงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2502 ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประเคราะห์ของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อมาได้รับคำสั่งจากทางราชการให้รวมกิจกรรมของโรงเรียนเข้ากับโรงเรียนเมืองเชียงราย ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันอยู่และให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)” สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่บริเวณโรงเรียน 39 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวาพ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ส.ค. 200/2520 ให้งดรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กและให้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2521 ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงให้รับชั้นเด็กเล็กเหมือนเดิม และให้โอนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเชียงรายสามัคคีวิทยาคม1 ตุลาคม 2523 โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 625 พฤศจิกายน 2524 ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการชนะเลิศการประกวดโรงเรียนดีเด่นของจังหวัดเชียงรายพ.ศ. 2540 คณะกรรมการการประถมศึกษาเชียงราย (กปจ.) ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2540 วันที่ 10 มิถุนายน 2540 ให้โอนโรงเรียนบ้านสหมิตรพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ที่สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงรายมาเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เป็นชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา”พ.ศ. 2544 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โดยเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป และให้ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของกรมวิชาการ ตามคำสั่ง สปช. ที่ 911/2544 ลงวันที่ 5 เมษายน 2544 และให้โรงเรียนเปิดรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 109 คนปีการศึกษา 2545 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยเริ่มใช้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนได้รับการโอนจากสังกัดสำนักงานและคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรการประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 อย่างเต็มรูปแบบที่ 2 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม มีจำนวนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 18 คน

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จำนวน 2 ห้อง มีนักเรียน จำนวน 60 คน

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชมรมครูเก่ามิตรแก้วสหายคำ ได้บริจาคสร้างศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ จำนวน 1 ห้อง
– ได้รับมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ จำนวนทั้งสิ้น 78 ชุด พร้อมห้องคอมพิวเตอร์ โดยใช้งบประมาณจากสมาคมฯ

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้เลิกการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2552 เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ปีการศึกษา 2553 เป็นโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาเชิงระบบสู่โรงเรียนมาตรฐาน สากล ปีการศึกษา 2553 – 2555