ผู้บริหาร

นายสุพัฒน์ เตชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง
(เชียงรายจรูญราษฎร์)

นางสาวศิริวรรณ อรุณปรีย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นางสาวเกตุผกา มานะกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายสมรส ไกลถิ่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายศรัญญู สาริกานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ