สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

คติพจน์
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สุวิชาโน ภวํ โหติ
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
เรียนดี  มีทักษะชีวิต
วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล เตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านสันโค้ง เชียงรายจรูณราษฎร์
โรงเรียนบ้านสันโค้ง เชียงรายจรูณราษฎร์
จัดการศึกษาของชาติ เพื่อชาวเชียงราย
สังคมชุมชนร่วมมือ ช่วยกันสรรค์สร้างเยาวชนหญิงชาย
พัฒนาจิตใจร่างกาย สิติปัญญาความรู้คู่คุณธรรม
ทุกคนล้วนภาคภูมิใจ ได้มาเป็นศิษย์มั่นจำ
เรียนวิชาก้าวหน้าช่วยกัน สร้างสรรค์สังคมสมเป็นคนไทย
ขาวแดงดูงามเด่น ดุจเราผูกพันตลอดไป
สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
เรียนดี กีฬาเก่า เคร่งวินัย นำใจงาม