กรรมการสถานศึกษา

   กรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

1.นางอุดมศรี ศิริบุญมา
2.นายบุญส่ง สุภายศ
3.นายนาวี เลาพงษ์สิต
4.นายสนั่น เนตรสุวรรณ
5.นายชวลิต สุธรรมวงศ์
6.นายหลุย ทิศสกุล
7.นายจำรัส มณีรัตน์
8.นายชัยวัฒน์ เลาหะวีร์
9.นางสุวรรณา เขื่อนแก้ว
10.นายนภดล กาแก้ว
11.นายปยุต มนัสวิมล
12.นางวีนัส กิตติรัตนไพบูลย์
13.นายพิรุณ บรรดิ์
14.นายนพเมศฐ์ ศิระกมลโรจน์
15.พระครูสังฆรักษ์สมชาย