ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูจินตนา พยอม
หัวหน้าสายชั้น
พุฒิพงษ์ พิทาคำ
รองหัวหน้าสายชั้น
ณฐมน ศรีเลสินธุ์
ครูประจำชั้น ป.2/1
ครูศิราณี นุธรรม
ครูประจำชั้น ป.2/2
ครูพัชราภรณ์ ต๊ะวรรณ
ครูประจำชั้น ป.2/4
ครูกชกร สร้อยโพธิ์พันธุ์
ครูประจำชั้น ป.2/5
ครูปุณิกา พิมพ์เวิน
ครูประจำชั้น ป.2/6
ครูรักษ์คณา ติ๊บมา
ครูประจำชั้น ป.2/7