ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจินตนา พยอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้น

นางรักษ์คณา ติ๊บมา
ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าสายชั้น

นางปุณิกา พิมพ์เวิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางชญาพัชญ์ บั้งเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกชกร สร้อยโพธิ์พันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัชราภรณ์ ต๊ะวรรณ
ครู ชำนาญการ
นางสาวศิราณี นุธรรม
ครู ชำนาญการ
นายพุฒิพงษ์ พิทาคำ
ครู คศ.1
นางสาวอัญชนา ยาแก้วหล้า
ครู คศ.1
นางสาวสาริศา เยเบียง
ครู คศ.1
นางสุณีรัตน์ สมศักดิ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชนิดา คำแดง
ครูอัตราจ้าง
นายลัทธพล กันธิยะกาศ
ครูอัตราจ้าง
นายกฤษฎา คำแก่น
ครูอัตราจ้าง
นายวรวุฒิ ไชยชมภู
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพินท์สุดา พิมพ์จำนงค์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุคนธา มหาเทพ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอรวรรณ ขาวสะอาด
ครูอัตราจ้าง
นางสาววราภรณ์ อยู่อินทร์
ครูอัตราจ้าง
นายวรวิช ไชยยะ
ครูอัตราจ้าง
นายทินภัทร แซ่จ๋าว
ครูอัตราจ้าง
Mr.Goolam Hoosen Loonat
ครูชาวต่างชาติ
Ms.Decerrel Roa Pilarca
ครูชาวต่างชาติ
Mr.Brian Arteta Ofima
ครูชาวต่างชาติ
Ms. Renaissan Dangayo Dela Cerna
ครูชาวต่างชาติ