วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบาย

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เกิดคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้สู่สากล
พัฒนาตนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี มีชุมชนร่วมพัฒนาการศึกษา

พันธกิจ

1. จัดการบริหารด้วยระบบคุณภาพ
2. จัดการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
6. สร้างเครือข่าย ร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศ

เป้าประสงค์ (Goal) 

1. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น
2. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. มีแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย สะดวก ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะชีวิต
6. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศ

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แนวคิด / หลักการที่สถานศึกษาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 
      1  แนวคิดเชิงกลยุทธ์ของ  สพฐ.  5  ประการ
1.  กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2.  กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวาง และทั่วถึง
3.  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4.  กลยุทธ์กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
5.  กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา
        2  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ 5  ประการ  คือ
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่างมีความสุขในฐานะ เป็นพลเมืองไทย และพลโลก  8  ประการดังนี้ 
1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์  สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ